[metaslider id="300" percentwidth=100]

Çalışma Süresi Hesaplama

İş güvenliği uzmanlığı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlığının çalışma süreleri temel alınarak hesaplamalarımız gerçekleştirilmektedir.

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Şirketlerin tehlike sınıfı 26 Aralık 2006 Tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Göz Önünde Bulundurularak belirlenmektedir.

OSGB Nedir

OSGB(Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş sağlığı ve güvenliğini karşılayan kuruluşlardır.

Neden OSGB

İş güvenliği uzmanlığı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlığının çalışma süreleri temel alınarak hesaplamalarımız gerçekleştirilmektedir.

Hizmetlerimiz

İşe Giriş Raporu

İşe girmek için başvuruda bulunan birisinin işe uygun olup olmadığını gösteren rapordur.

Acil Durum Eylem Planı

Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Ülkemizde uygulanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ‘ nun ilgili 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikesinden Korunması Hakkında Yön. /Mad. 10 ‘ uyarınca; patlayıcı ve yanıcı kimyasal malzemelerin depolanması, kullanımı ve sentezi gibi proseslerin bulunduğu işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlanması zorunludur.

Risk Analizi

Hizmet verdiğimiz iş yerlerine, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ve OHSAS 18001 STANDARTLARINA uygun risk değerlendirmesi raporu hazırlamaktayız.

Teklif almak ve bizimle iletişime geçmek için lütfen teklif butonuna tıklayın

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,

c) Çalışanların bu programlara katılmasını,

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

İş Güvenliği

İş güvenliği uzmanı, Deneyimli ekibimiz ile sizlere vereceğimiz hizmetlerin esas amacı olası iş kazalarını önlemek ve bunun için gerekli iş güvenliği kültürünün oluşturulmasını sağlamaktır. Ayrıca uzman ekibimiz 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerde, işverenlerden yapılması istenen dokümantasyon ve saha uygulamaları konularında firmanıza rehberlik yapacaktır.
SETA OSGB bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kadrosuyla, işveren ve çalışanların kabiliyetleri doğrultusunda işyerinizde iş güvenliği kültürünü oluşturarak tehlike ve riskleri minimize etmeye çalışacaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasına göre işveren, iş güvenliği uzmanı hizmeti almak zorundadır.  İş dünyasının iş güvenliği hususunu, uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmesi gerekmektedir.

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma MADDE 10

  • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
  • İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
  • İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
  • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Hizmet verdiğimiz iş yerlerine, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ve OHSAS 18001 STANDARTLARINA uygun risk değerlendirmesi raporu hazırlamaktayız.

İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
  •  Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
  •  Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.
  •  Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

İş yerlerinde olası acil durumlarda  yapılması gerekenleri dokümante ederek acil durum  tatbikatlarının yapılmasını sağlamaktayız.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önemli hususlardan biri de işe girişlerde ve periyodik olarak alınması gereken sağlık raporları oluşturuyor.
İşçilerin ilk kez işe girişlerinde alınacak sağlık raporu yalnızca özlük dosyasına konulacak bir evrak değil. Bu rapor ayni zamanda çalışanın işe uygun olup olmadığını göstermesi açısından da önem arz ediyor.
Deneyimli iş yeri hekimlerimizle, hizmet verdiğimiz işyerlerinde işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmaktayız